ขออภัยข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
คุณต้องการล็อกอิน เข้าใช้งาน ?
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (VISION)
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ภาพอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
บุคลากรในโรงเรียนบ้านบรบือ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
สายชั้นอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำกลุ่มสาระฯ ในสายชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
Mamboboard latest 5
หน้าหลัก
ทำเนียบครู PDF พิมพ์ ส่งเมล
Thursday, 07 July 2011

  ชื่อ   นายสุรพงษ์  ชมนาวัง    
  วุฒิการศึกษา    ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

  ชื่อ   นายสมภพ  ประหา
  วุฒิการศึกษา    ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  ตำแหน่ง           รองผู้อำนวยการ
                            ฝ่ายบุคคล
ชื่อ   นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
วุฒิการศึกษา   กศ.ม. ภาษาไทย
ตำแหน่ง          รองผู้อำนวยการ
                         ฝ่ายวิชาการ
 


ชื่อ
  นายจำเริญ   จันทร์ศรี
  วุฒิการศึกษา    กศ.บ. เทคโนโลีทางการศึกษา
  ตำแหน่ง       รก.รองผู้อำนวยการ
  งานหลัก       สอนพละและสุขศึกษา ชั้นป.1 - 3
  งานพิเศษ     หัวหน้างานฝ่ายอาคารสถานที่
                      งานกิจการนักเรียน


 

       
ชื่อ     นางจรูญลักษณ์  ทองชมภู
วุฒิการศึกษา   ค.บ. ภาษาไทย
ตำแหน่ง          ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก          ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
งานพิเศษ       งานสหกรณ์โรงเรียน 

ชื่อ  นางศุภมงคล  สุวรรณพงษ์
วุฒิการศึกษา     กศ.ม. สังคมศึกษา
ตำแหน่ง            ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก            ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
งานพิเศษ         งานสหกรณ์โรงเรียน,ครูอนามัย

ชื่อ     นางศุภดี  ศิริภาพ
วุฒิการศึกษา   ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
ตำแหน่ง         ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก         ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
งานพิเศษ       ปฏิคมโรงเรียน

 

ชื่อ  นางภัทราภรณ์  วงศ์ฮาด
วุฒิการศึกษา   ค.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง      ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก      ครูประจำชั้นป.1/1
งานพิเศษ    งานธุรการ ,อาหารกลางวัน,
                     ห้องสมุด

 

ชื่อ   นางสายยน  ศรพลธรรม์
วุฒิการศึกษา   ค.บ. บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง       ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก        ครูประจำชั้นป.1/2
งานพิเศษ      งานธุรการ, ห้องสมุด ,อาหารกลางวัน

 

ชื่อ   นางรมณีย์  ภูคำ
วุฒิการศึกษา    ค.บ. ภาษาไทย
ตำแหน่ง           ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก           ครูประจำชั้นป.1/3
งานพิเศษ        ครูอนามัย ,ห้องสมุด

 

ชื่อ   นางกรณิศา  สงฆรินทร์
วุฒิการศึกษา    กศ.บ. สังคมศึกษา
ตำแหน่ง    ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก    ครูประจำชั้นป.1/4
งานพิเศษ   ห้องสมุด,อาหารกลางวัน

 

ชื่อ  นางทองบล  ปุริมะโน
วุฒิการศึกษา    กำลังเรียน ป.โท บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง           ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก            ครูประจำชั้นป.1/5
งานพิเศษ         งานทะเบียน กพ.7,  ครูอนามัย

 

ชื่อ  นางยุพิน  วิจารณ์จิตร
วุฒิการศึกษา    ค.บ.ประถมศึกษา
ตำแหน่ง       ครูชำนาญการพิเศษ   
งานหลัก       ครูประจำชั้นป.2/1
งานพิเศษ     สหกรณ์โรงเรียน,อาหารกลางวัน

 

ชื่อ  นางยุพา  เขียวพรม
วุฒิการศึกษา    ค.บ.ปฐมยัย
ตำแหน่ง       ครูชำนาญการ  
งานหลัก       ครูประจำชั้นป.2/2
งานพิเศษ     อาหารกลางวัน

 

ชื่อ  นางยุพิน  จำนงศรี
วุฒิการศึกษา    ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง     ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก     ครูประจำชั้นป.2/3
งานพิศษ    งานกิจการนักเรียน

 

ชื่อ  นางสาวสุวิมล  ศรีสารคาม
วุฒิการศึกษา    ค.บ. คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง          ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก          ครูประจำชั้นป.2/4
งานพิเศษ        งานห้องสมุด, อาหารกลางวัน

 

ชื่อ  นางภัสนี  จันทร์ศรี
วุฒิการศึกษา    ค.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง          ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก          ครูประจำชั้นป.3/1
งานพิเศษ        การเงินโรงเรียน ,อาหารกลางวัน

ชื่อ     นางสุประวีณ์  การดี
วุฒิการศึกษา    กศ.ม. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง       ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก       ครูประจำชั้นป.3/2
งานพิเศษ     งานวิชาการ,  งานสหกรณ์โรงเรียน
                      อาหารกลางวัน

ชื่อ  นางกัลยารัตน์  ทองธรรมมา
วุฒิการศึกษา    วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
ตำแหน่ง        ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก       ครูประจำชั้น ป.3/3
งานพิเศษ     งานบุคลากร, อาหารกลางวัน

 

ชื่อ     นางละม่อม  เหล่าอรรคะ
วุฒิการศึกษา    คบ. นาฏศิลป์
ตำแหน่ง       ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก       ครูประจำชั้นป.3/4
งานพิเศษ     งานวิชาการ, อาหารกลางวัน

 

ชื่อ   นางประทิน  ศรีกะกูล
วุฒิการศึกษา    ค.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง      คร ูชำนากการ
งานหลัก      ครูประจำชั้นป.4/1
งานพิเศษ   งานห้องสมุด, อาหารกลางวัน,
                   หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

ชื่อ    นางสุภาพ  ปูนอน
วุฒิการศึกษา    ค.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง      ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก      ครูประจำชั้นป.4/2
งานพิเศษ    งานวิชาการ, งานสวัสดิการโรงเรียน

ชื่อ   นางพิณทิพย์  ศรีกงพาน
วุฒิการศึกษา    ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง      ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก      ครูประจำชั้นป.4/3
งานพิเศษ    อาหารกลางวัน, การเงินโรงเรียน
                  

ชื่อ    นางโสภารัตน์  วงศ์แก้ว
วุฒิการศึกษา    กำลังเรียน ป.โท หลักสูตรและการสอน
ตำแหน่ง            ครูชำนาญการ
งานหลัก            ครูประจำชั้นป.4/4
งานพิเศษ          งานธุรการ ,อาหารกลางวัน

ชื่อ   นางอาภาภรณ์  อินเสมียน
วุฒิการศึกษา     กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ตำแหน่ง           ครูเชี่ยวชาญ
งานหลัก           ครูประจำชั้นป.5/1
งานพิเศษ         งานวิชาการ

 

ชื่อ   นางยุพา  กุลศรี
วุฒิการศึกษา   ค.บ. ภาษาไทย
ตำแหน่ง     ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก     ครูประจำชั้นป.5/2
งานพิเศษ    งานสหกรณ์โรงเรียน ,ห้องสมุด

 

ชื่อ    นางเพ็ญศรี  สาคุณ
วุฒิการศึกษา    ศษ.ม. หลักสุตรและการสอน
ตำแหน่ง          ครูชำนาญการ
งานหลัก           ครูประจำชั้นป.5/3
งานพิเศษ         หัวหน้าการเงินโรงเรียน,
                         เลขานุการโรงเรียน

 

ชื่อ   นางเจียมจิต  สุดจริง
วุฒิการศึกษา     ค.บ.ภาษาไทย
ตำแหน่ง          ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก           ครูประจำชั้นป.5/4
งานพิเศษ         งานวิชาการ, สหกรณโรงเรียน์

 

ชื่อ  นางอมรา  ปัญญาวงษ์
วุฒิการศึกษา   ค.บ.  ภาษาไทย 
ตำแหน่ง     ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก     ครูประจำชั้นป.6/1
งานพิเศษ   ครูบรรณารักษ์ ,ครูอนามัยโรงเรียน
                    อาหารกลางวัน

ชื่อ    นายวิรัช  รัฐเมือง
วุฒิการศึกษา   ค.บ. ประถาศึกษา
ตำแหน่ง       ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก       ครูประจำชั้นป.6/2
งานพิเศษ     งานกิจการนักเรียน
                 

ชื่อ  นางสุภาวรรณ  โมวพรหมานุช
วุฒิการศึกษา     ค.บ. การจัดการสหกรณ์
ตำแหน่ง           ครูชำนาญการ
งานหลัก           ครูปประจำชั้นป.6/3
งานพิเศษ         หัวหน้างานกิจการสหกรณ์โรงเรียน

 

ชื่อ   นายธนวัฒน์  โคตรศรี
วุฒิการศึกษา   กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง     ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก     ครูปประจำชั้นป.6/4
งานพิเศษ    งานข้อมูลสารสนเทศ

 

ชื่อ  นางพรสวรรณ  จำปาแถม
วุฒิการศึกษา   ค.บ.  สุขศึกษา 
ตำแหน่ง     ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก     ครูพิเศษสอนวิชาการงานฯ,ศิลปะ ชั้นป.1
งานพิเศษ   ครูอนามัยโรงเรียน, อาหารกลางวัน
                   

 

ชื่อ   นางแสงอรุณ  สุขมา
วุฒิการศึกษา    ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง          ครูชำนาญการ
งานหลัก          ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2
งานพิเศษ        งานอาหารกลางวัน

 

ชื่อ   นายสมบูรณ์  พรรณภักดี
วุฒิการศึกษา     ค.บ. พลศึกษา
ตำแหน่ง      ครูชำนาญการ
งานหลัก     ครูพิเศษ สอนสุขศึกษา ชั้น ป.2 - 4
                    พลศึกษา ชั้นป.4 -  6
งานพิเศษ    งานกิจการนักเรียน  

ชื่อ   นางเสาวนีย์  คำจันทร์
วุฒิการศึกษา    ค.บ. คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง      ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก      ครูพิเศษสอนดนตรี ชั้นป.3 - 6
งานพิเศษ    งานดุริยางค์โรงเรียน ,วงดนตรีไทย
                    (วงอังกะลุง )

ชื่อ   นางสาวหยกศญา  โตครอาสา
วุฒิการศึกษา   กำลังเรียน ป.โท คอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง     ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก     ครูพิเศษสอนคอมพิวเตอร์ชั้นป.3 - 6
งานพิเศษ   งานธุรการ, งานทะเบียนวัดผล,
                    อาหารกลางวัน, ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน

 

ชื่อ   นางลักษณา  ปัสสาโก
วุฒิการศึกษา    ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง          ครูชำนาญการ
งานหลัก          ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ สายชั้นป.4
งานพิเศษ        งานอาหารกลางวัน

 

ชื่อ   นายชวน  วัฒนพิชัย
วุฒิการศึกษา   กศ.บ. ประถมศึกษา
ตำแหน่ง        ครูชำนาญการ
งานหลัก        ครูพิเศษสอนคณิตศาสตร์สายชั้น ป.5
งานพิเศษ      งานเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน,
                       งานทะเบียนวัดผล

ชื่อ  นางสาววัฒนีย์  ไพจิตรสกุลชัย
วุฒิการศึกษา   กำลังเรียน ป.โท บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง      ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก      ครูพิเศษสอนการงานอาชีพฯ ชั้น ป.3 - ป.6
งานพิเศษ    ฝ่ายบุคลากร,งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน,
                     อาหารกลางวัน

ชื่อ    นายปัญญา  จรรยาพิลาทิพย์
วุฒิการศึกษา     ค.บ. บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง      ครูชำนาญการ
งานหลัก      ครูพิเศษสอน การงานอาชีพฯ( เกษตร )
                    ชั้นป.3 - ป.6
งานพิเศษ    เจ้าหน้าที่ทะเบียนโรงเรียน,
                    งานอาคารสถานที่ พัสดุ

ชื่อ   นายบุญช่วย  ปุริมะโน
วุฒิการศึกษา    กำลังเรียน ป.โท บริหารการศึกษา
ตำแหน่ง           ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก          ครูพิเศษสอนสังคมฯสายชั้น ป.4
                         คณิตศาสตร์ชั้นป.5/3
งานพิเศษ         หัวหน้างานธุรการ

ชื่อ  นางถมอม  ตรีวรเวช
วุฒิการศึกษา    กศ.บ. ภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง      ครูชำนาญการ
งานหลัก      ครูพิเศษสอนคณิตศาสตร์สายชั้นป.6
งานพิเศษ    งานสหกรณ์โรงเรียน,
                     ครูอนามัย, อาหารกลางวัน

 

ชื่อ  นายเสรี  เสียงใส
วุฒิการศึกษา     ค.บ. ปรัชญา
ตำแหน่ง     ครูชำนาญการพิเศษ
งานหลัก     ครูพิเศษสอนสุขศึกษาชั้น ป.1-3 ,ลูกเสือ ป.6
งานพิเศษ   งานข้อมูลสารสนเทศ
                  


ชื่อ  นางสาวจาริณี  สุวรรณ
วุฒิการศึกษา     ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และ
                           สารนิเทศศาสตร์
ตำแหน่ง     ครูอัตราจ้าง
งานหลัก     ครูบรรณารักษ์

            

 

ชื่อ  นายวิสุทิพงษ์  แดนวงดร
วุฒิการศึกษา     ค.บ. ดนตรี
ตำแหน่ง           ครูอัตราจ้าง
งานหลัก            สอนดนตรี

 

ชื่อ  นางสาวมะณีนุช  ทำคาม
วุฒิการศึกษา   บธ.บ. บริหารธุรกิจบัญฑิต
ตำแหน่ง           เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานหลัก           งานธุรการและประชาสัมพันธ์

 

ชื่อ  นางกอบกุล  เสียงใส
วุฒิการศึกษา       ค.บ.ภาษาไทย
ตำแหน่ง              ครูอัตราจ้าง
งานหลัก             สอนภาษาไทยชั้น ป.1       

 

ชื่อ  นายสถาพร  หาสุข
วุฒิการศึกษา     ม. 6
ตำแหน่ง            พนักงานบริการ

 

ชื่อ  นายธนูศักดิ์  สุวรรณ
วุฒิการศึกษา    ม. 6
ตำแหน่ง        หัวหน้าหมวดอาคาร สถานที่ชื่อ   นางสาวประยงค์  ขอบเพชร
วุฒิการศึกษา    ม.6
ตำแหน่ง        หัวหน้าแม่ครัว

 

ชื่อ   นางสาวหนูแดง  สิงห์ขรอาจ
วุฒิการศึกษา    ม.6
ตำแหน่ง        แม่ครัว

 


ชื่อ   นางสาวอมร   บุญหนา
วุฒิการศึกษา    ม.6
ตำแหน่ง        แม่ครัว

 

ชื่อ   นางพุธิธร  อุทัยแสน
วุฒิการศึกษา    ม.6
ตำแหน่ง        แม่บ้าน

 

 

ชื่อ   นายคำปัญ  ชาติวงศ์
วุฒิการศึกษา    ม.6
ตำแหน่ง       ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 11 July 2011 )
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Merry Xmas

Merry Christmas, and a Happy New Year...
powered by surfdesign.de